КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ
С ТЕГЛОИЗМЕРВАНЕ В ДВИЖЕНИЕ
(ЛЕНТОВИ ВЕЗНИ, ДЕБИТОМЕРИ)

pc104

Предназначение:

Контролерът е предназначен за измерване дебита на материал и управление на процеси, свързани с него. Измерваните от контролера величини са период и линейно натоварване (на базата на тензометрията). Заложените избираеми от потребителя конфигурации на измерване и управление обхващат практически почти всички приложения.

Конфигурации:

Основна конфигурация:
– тензометричен вход;
– вход за тахогенератор (датчик за скорост);
– комуникационен интерфейс по RS232C или по RS485 (по предварителна заявка на потребителя).

Допълнителен модул:

– аналогов изход 0-5V, 0-20mA или 4-20mA;
– 4 дискретни входа 24VDC;
– 4 релейни дискретни изхода.

Характеристики:

Захранващо напрежение:

от 187 до 242V AC, 50 +/- 2Hz.

Температура:

– работна: от -5 до 40° C;
– температура на съхранение: от -20 до 50° C.

Степен на защита: IP64.

Тензометричен вход:

– галванично изолиран (не по-малко от 500 VDC / pic AC);
– тип АЦП: Сигма-делта модулация, 18 бита разделителна способност (262 144 деления);
– обхват: до 3.5 mV/V (чувствителност на тензодатчиците);
– начин на свързване на тензодатчиците: шестпроводен;
Температурен дрейф:
– дрейф на нулата: до 3ppm/°C;
– дрейф на чувствителността: до 1ppm/°C;

Захранване на тензодатчиците:
– напрежение: променливо 5V p/p;
– ток: до 200mA (до 25Ω еквивалентно съпротивление).

Тахогенераторен вход:

– честотен обхват: от 1 до 1500Hz;
– максимална грешка 0.005%;
– захранващо напрежение от 5 до 15V DC (по предварителна заявка).
– консумация – до 100mA.

Комуникационен интерфейс:

– RS232C или RS485 (по предварителна заявка);
– галванично изолиран (не по-малко от 500VDC / pic AC);
– скорост – избираема от 0.6 до 57.6 килобита за секунда;
– комуникационин протоколи: Modbus RTU, АSCII протокол (различен от Modbis ASCII).

Аналогов изход (опция):

– 16 бита разделителна способност;
– точност: по-добра от 0.05%;
– избираеми обхвати: 0 – 5V, 0 – 20mA, 4 – 20 mA, 0 – 24 mA;
– програмируем диапазон (тегло за 100% от обхвата);
– програмна донастройка на офсета (частична) и на предавателния коефициент.

Дискретни входове (опция):

– 4 броя с фиксирано предназначение в зависимост от избраната програмна конфигурация;
– входно напрежение на задействане: от 12 до 30V DC;
– консумиран ток: до 10mA при 24V;
– вътрешен захранващ източник на нестабилизирани 24V DC.

Дискретни изходи (опция):

– 4 броя релейни изхода тип ‘нормално отворен сух контакт’ с фиксирано предназначение;
– комутиран ток – до 0.5 A;
– комутирано напрежение – до 250V AC.

Аналоговият изход, дискретните входове и дискретните изходи ползват общ захранващ източник за 24V нестабилизирано напрежение с мощност 18W и са с обединен минусов полюс (с обща маса). Всички заедно са галванично изолирани от останалите модули за напрежение не по-малко от 500VDC / pic AC.

Дисплеи:

– шестразряден светодиоден дисплей за показване текущата стойност на дебита в размерност t/h;
– 8 контролни светодиода с фиксирано предназначение;
– течнокристален дисплей 2 реда по 16 символа (кирилизиран) за показване текущото състояние на процеса, въвеждане на основни параметри, показване на архивни натрупвания и др.

Клавиатура:
– бутон за нулиране;
– бутон за временно спиране и пускане на дозиращ процес;
– бутон за брояч ‘с нулиране’;
– бутон за задание (тегло на порция или стойност на поддържан дебит при дозиращи режими);
– функционални и цифрови бутони.
Функционални конфигурации:

Недозираща везна:

Везна с тахогенератор:
– везна с измерване на скорост (лентова);
– везна без измерване на скорост (наклонена равнина).
Везна без тахогенератор:
– везна с измерване на скорост (лентова);
– везна без измерване на скорост (наклонена равнина).

Дозатор на материал Първи тип:

Това е дозатор, който управлява лентата, но не управлява устройството, подаващо материала.

Дозатор на материал Втори тип:

Това е дозатор, който управлява и лентата и устройството, подаващо материала. В този случай дозиращият процес започва с автоматично нулиране на везната и приключва с празна лента.

Дозатор на Дебит:

Това е дозатор, който управлява и лентата и устройството, подаващо материала, с цел да осигури зададения дебит. В този случай аналоговият изход се използва като изход на PID регулатора за управление скоростта на лентата.

Архивни натрупвания:

– броячи на преминало сумарно количество материал – 2бр.;
– архиви по денонощия и смени – за последните 40 денонощия;
– архиви по часове – за последните 72 часа;
– архиви по месеци – за последните 13 месеца;
– архиви за последните 40 извършени дозировки.