КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУХВАНЕТО НА РЪКАВНИ ФИЛТРИ

PC010_1b PC010_2b

Предназначение:
Контролерът е предназначен за управление продухването на ръкавни филтри. Изработва импулси със задаваема продължителност през задаваем период. Импулсите (24V DC) се подават към съответните магнет вентили с редуване. Броят на вентилите се задава.

Максималният брой вентили за управление е 32. За брой над 16 в контролера се монтира допълнителен модул.

Контролерът издава сигнал (контакт на реле) по време на работа. Този сигнал може да се използва за управление на роторната клапа (шлюзата) под филтъра или като информационен към система за управление от по-високо ниво.

Преди окончателно приключване на работата контролерът продължава управление за задаваем брой почистващи цикли. За един почистващ цикъл се обхождат всички вентили.

За запускане на контролера се използват два сигнала:

– RUN – при подаден сигнал контролерът работи нормално;

– FAN – при подаден вход може да инициира започване на почистащите цикли (приключване на работата).

Има два начина за иницииране на почистващите цикли:
– по сигнал FAN. При подаване на сигнала контролерът започва зададения брой почистващи цикли. След завършването им управлението се преустановява и на дисплея на контролера се показва надпис ‘OFF’. При този режим, ако съгнал RUN отпадне контролерът незабавно преустановява управлението (на дисплея се показва надпис ‘STOP’);

– само по сигнал RUN. В този режим на работа се използва само този сигнал. Когато е подаден контролерът работи нормално. Когато сигналът отпадне контролерът започва зададения брой почистващи цикли. След завършването им управлението се преустановява и на дисплея на контролера се показва надпис ‘STOP’.
Технически характеристики:
Захранващо напрежение:
от 187 до 242V AC, 50 ± 2 Hz.

Температура:
– от -10 до 40°C;
– температура на съхранение: от -20 до 50°C.

Степен на защита: IP65.

Дискретни входове (за режими на работа):
– 2 броя;
– входно напрежение на задействане: 11 ÷ 30V DC;
– към входовете се подава изработваното от контролера напрежение чрез външни ‘сухи’ контакти (свободни от потенциал).

Дискретни изходи (управление на вентили):
– до 16 броя отворен колектор за директно управление на 16 вентила. Изходите комутират 24VDC към бобините на вентилите. Издържат на късо съединение за 1sec през 20sec;
– за управление на вентили от 16 до 65 броя се използва друга схема на свързване;
– 1бр. релеен изход 2A / 220V включен по време на работа.

Захранване на вентилите:
– 24V DC, нестабилизирано;
– мощност 24VA (това е максималната мощност която може да имат вентилите).