КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРОБИЛКИ И ПНЕВМОТРАНСПОРТ

Hpim0329PC009-3
Предназначение:

Контролерът е предназначен за поддържане параметър чрез PID регулиране, с паралелно следене на още 4 аналогови величини. Към настоящия момент са реализирани основно две приложения.
Управление захранването с материал на дробилка:

Типично приложение на контролера е за управление на чукова дробилка, където се поддържа консумирания от нея ток чрез управление дебита на подавания материал, с паралелно следене на 4 температури.
Разработени са два варианта на програмното осигуряване в зависимост от начина на подаване на материала:

– подаване на материала чрез шнек. В този случай оборотите на шнека се управляват чрез инвертор. Контролерът осъществява управлението чрез аналоговият си изход, подаван като управляващ сигнал към инвертора;

– подаване на материала чрез пневматично управляема клапа. В този случай управляващите сигнали са два релейни изхода, указващи посоката на движение на клапата. Не се използва аналоговият изход.

За измерване тока на дробилката се използва допълнителен преобразувател, монтиран към токов трансформатор.
Контролерът предоставя възможност за допълнително следене на 4 температури:
– две температури на лагерите на двигателя на дробилката;
– температура на корпуса на двигателя;
– температура на корпуса на дробилката.

За измерването на температурите се използват полупроводникови сензори LM50.

За всяка измервана величина се задават по две гранични стойности:

– ‘оранжево отклонение’ – при достигане на тази гранична стойност (за ток или за температура) контролерът спира подаването на материал към дробилката до нормализиране на измерваната величина;
– ‘червено отклонение’ – при преминаване на тази гранична стойност (за ток или за температура) контролерът спира дробилката.

Контролерът изпълнява алгоритми за запускане (входен сигнал за режим ‘триъгълник’ на двигателя) и спиране на дробилката (време за нейното изчистване, без да се подава материал).
Управление захранването с материал на пневмотранспорт:

Това приложение е аналогично на предходното, като разликите са следните:

– управляват се оборотите на шлюза (роторна клапа), подаваща материала към нагнетателен пневмотранспорт;
– използва се преобразувател за измерване налягането в магистралата в чист от материал участък (на изхода на въздуходувката);
– управляват се оборотите на шлюзата (чрез инветртор), така, че да се поддържа зададеното налягане.
Технически характеристики:

Захранващо напрежение:

от 187 до 242V AC, 50 ± 2 Hz.

Температура:

– работна: от -5 до 40°C;
– температура на съхранение: от -20 до 50°C.

Степен на защита: IP20.

Контролерът е предназначен за монтаж в пулт (табло), осигуряващ по-висока степен на защита (поне IP54).

Аналогови входове:

– 4 броя за измерване на температура с полупроводникови сензори.
Обхват: 0 – 2.5 V. Гранични стойности: от -0.3 до 5.3V DC;
– 1 бр. диференциален вход с обхват 0 – 40mA.
Входно съпротивление – 49.9 ома. Гранична стойност на тока – до 200mA.
– 12 бита разделителна способност.

Аналогов изход:

– обхвати: 0 – 5V, 0 – 20mA, 4 – 20mA, 0 – 24mA;
– 16 бита разделителна способност.

Дискретни входове:

– 2 броя;
– входно напрежение на задействане: 15 – 30V DC.

Дискретни изходи:

– 4 броя релейни, нормално отворени контакти с общ край.

Комуникационен интерфейс:

– RS485;
– ASCII протокол (различен от Modbus ASCII);
– галванично изолиран (не по-малко от 500V DC / pic AC);
– скорост: избираема от 0.6 до 57.6 килобита за секунда.

Алгоритмите за управление, предназначението на дискретните и аналоговите са описани в паспорт, съпровождащ контролера за съответното приложение.